Defensie - Veiligheidsmanagementsystemen toetsen

Veiligheidsmanagementsystemen toetsen

Veiligheid is bij Defensie een onmisbaar onderdeel van de bedrijfsvoering. Iedere eenheid maakt plannen en afspraken over hoe veilig(er) te werken. Dit gebeurt via het zogeheten veiligheidsmanagement, wat Defensie momenteel verder ontwikkelt. Met het doen van systeemgericht toezicht stelt de Inspectie Veiligheid Defensie vast waar Defensie in deze ontwikkeling staat en stimuleert waar nodig verbeteringen. 

De IVD kijkt tijdens haar systeemgericht toezicht of er een intern veiligheidsbeleid is, of de randvoorwaarden (zoals bijvoorbeeld geschoold personeel en adequate veiligheidsmiddelen) aanwezig zijn om het beleid uit te voeren, en of het beleid geoperationaliseerd en effectief is. Zij doet waarnemingen in de praktijk en houdt interviews met functionarissen die de processen uitvoeren of ondersteunen. Daarnaast bestudeert zij de documentatie en registraties die nodig zijn voor de uitvoering van het veiligheidsmanagementsysteem.

Algemeen oordeel

De IVD vormt met de opgehaalde informatie een algemeen oordeel over (de ontwikkeling van) het veiligheidsmanagementsysteem binnen de eenheid. Voor het beoordelen van de mate van ontwikkeling heeft de IVD een beoordelingskader. Het oordeel koppelt de inspectie rechtstreeks terug aan de betreffende eenheid. In haar jaarverslag rapporteert de IVD waar Defensie staat in haar ontwikkeling en vermeldt de algemene bevindingen omtrent haar veiligheidsmanagement. 

Wilt u het beoordelingskader lezen? Dan sturen wij het u graag op verzoek toe.