Privacyverklaring

De IVD gebruikt bij de uitvoering van haar toezichttaken soms persoonsgegevens. De privacywetgeving verplicht de IVD om zorgvuldig en integer om te gaan met die gegevens.  

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de AVG, een Europese verordening. De AVG biedt mensen meer en sterkere privacy rechten. Voor organisaties gelden meer verplichtingen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan.

Hoe gaat de IVD om met persoonsgegevens?

De IVD verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken. De persoonsgegevens die de IVD verwerkt, zijn meestal algemene persoonsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats en e-mailadres. Het kan voorkomen dat de IVD in het kader van een onderzoek meer specifieke informatie verwerkt, zoals medische of strafrechtelijke gegevens. Uitgangspunt hierbij is dat de IVD persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en niet langer bewaart dan noodzakelijk. 

De IVD voldoet technisch en functioneel aan de gestelde eisen voor het beveiligen van uw gegevens. Alleen hiertoe bevoegde medewerkers hebben toegang tot gegevens in interne systemen.

Persoonsgegevens verzameld via de website

De IVD gebruikt persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, alleen voor het doel waarmee de bezoeker ze heeft achtergelaten, zoals voor de beantwoording van een vraag.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

De IVD werkt soms samen met andere toezichthouders en diensten. Zij  wisselt ook informatie uit met die organisaties. In deze informatie kunnen in uitzonderlijke gevallen persoonsgegevens voorkomen. De IVD hanteert daarbij het uitgangspunt dat de organisaties waarmee zij informatie uitwisselt, net zo zorgvuldig met gegevens omgaan als de IVD zelf, waartoe zij eveneens wettelijk verplicht zijn.

Behalve de genoemde andere organisaties deelt de IVD geen  persoonsgegevens met derden. In geval van misbruik of strafbare uitingen kan een strafrechtelijk onderzoek volgen.

Uw rechten

Het verwerken van uw persoonsgegevens stopt na beantwoording van uw vraag of afronding van een onderzoek. U heeft het recht ons te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan ivd@mindef.nl of aan:

Inspectie Veiligheid Defensie
t.a.v. AVG-functionaris
Postbus 90701
2509 LS Den Haag

Meer uitleg over deze rechten staan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Tenslotte heeft u ook het recht om een melding te doen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.