Defensie - Risico’s inventariseren en evalueren bij Defensie

Risico’s inventariseren en evalueren bij Defensie
10-10-2022  Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft de risico’s op het gebied van veiligheid (zowel fysiek als sociaal) en gezondheid van werknemers. Hiermee krijgt de werkgever inzicht in de risico’s en kan hij zien waar verbeteringen nodig zijn. De IVD onderzoekt hoe Defensie de effectiviteit van het RI&E proces kan verbeteren

Defensie heeft de verantwoordelijkheid voor de RI&E’s belegd bij de commandanten in hun rol van decentrale werkgever. Bij een RI&E hoort onder andere een plan van aanpak met een beschrijving van de maatregelen om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken en een instemmingsverklaring van de Medezeggenschap Commissie (MC). Deze RI&E’s worden minimaal eens per vijf jaar getoetst op actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid door het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheidszorg van Defensie. De werkgever behoort het plan van aanpak bij de RI&E uit te voeren om zo de risico’s te mitigeren en behoort de voortgang te bespreken met de MC.

Doelstelling

Dit onderzoek moet de Commandant der Strijdkrachten en/of de hoofden van de defensieonderdelen ondersteunen in het beantwoorden van de vraag waar in de bedrijfsvoering de control-feedback loops niet sluitend zijn,  wat er voor nodig is om dit wel voor elkaar  te krijgen zodat de basis voor het proces RI&E verbetert en dat het uitvoeren van het plan van aanpak bij de RI&E leidt tot het mitigeren van risico’s.

Onderzoeksvraag

De onderzoeksvraag is: hoe kan Defensie de effectiviteit van het RI&E Proces verbeteren?

Onderzoeksaanpak

De inspectie verzamelt informatie uit documentatie en interviews. Aansluitend volgt een analyse van de verzamelde informatie. Meer informatie over de werkwijze van de IVD is te vinden in het onderzoeksprotocol op onze website.

Relatie met overige onderzoeken en instanties

Het projectteam werkt in dit onderzoek samen met de Nederlandse Arbeidsinspectie. Een inspecteur van de Nederlandse Arbeidsinspectie beschikt over specifieke kennis over dit onderwerp en is om die reden beschikbaar als externe specialist.

Publicatie

De Inspecteur-Generaal Veiligheid beslist eind januari 2023 op welke wijze het projectteam over zijn onderzoek rapporteert.