Defensie - Onderzoeksopzet veiligheid munitieketen

Onderzoek veiligheid munitieketen
Gevaarlijke stoffen vormen een belangrijk veiligheidsrisico binnen Defensie. Om de risicobeheersing ervan te verbeteren lopen er verschillende projecten, zoals aanpak Chroom 6 en Nadere Inventarisatie Gevaarlijke Stoffen. De IVD voerde de afgelopen jaren twee onderzoeken uit naar de beheersing van deze risico’s. Een categorie gevaarlijke stoffen die nog aandacht vraagt, is munitie. Defensie deed de afgelopen tijd onderzoeken naar de munitieketen. Naar aanleiding daarvan nam zij maatregelen die de komende jaren effect moeten sorteren. Dit IVD-onderzoek houdt hier rekening mee. 

Doelstelling

Met dit onderzoek wil de IVD beter inzicht krijgen in de beheersing van munitieveiligheidsrisico’s tijdens de opslag, het gebruik, de retour en het transport van munitie (dit wordt in het onderzoek het uitvoeringsproces genoemd) in de munitieketen. De IVD selecteerde daarvoor de Schiet- en Oefenperiode van de landmacht in Bergen en Münster.

Onderzoeksvragen

De IVD start een thematisch onderzoek gericht op de volgende onderzoeksvragen:

  1. Hoe managen de betrokken partijen in de munitieketen de munitiegerelateerde veiligheidsrisico’s tijdens opslag, (retour)transport en gebruik van munitie en in hoeverre zien we dit in de praktijk terug tijdens de SOB/SOMS van de landmacht?
  2. Wat is het ontwikkelingsniveau van het risicomanagement binnen het uitvoeringsproces van de munitieketen ten behoeve van de landmacht? 
  3. In hoeverre adresseren de betrokken partijen zelf eventueel geïdentificeerde VMS-verbeterpunten (vraag 1 en 2), bijvoorbeeld door middel van de verbetermaatregelen die voortkomen uit het samenwerkingsverband OBELIX?

Onderzoeksaanpak

Aan de hand van documenten, registraties, observaties, gesprekken en interviews onderzoekt de inspectie:

1) hoe de betrokken partijen de veiligheidsrisico’s in het uitvoeringsproces van de munitieketen ten behoeve van het CLAS managen en

2) wat het ontwikkelingsniveau is van het risicomanagement in dit proces en

3) of het risicomanagement (onderdeel van het totale VMS) verbeteringen behoeft. Het ontwikkelingsniveau wordt beoordeeld aan de hand van een IVD-ontwikkelingsmeting.

Relatie met overige onderzoeken en instanties

Samenwerking met het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen (KMCGS): de IVD voert het onderzoek uit in samenwerking met het KMCGS. Het onderzoek richt zich op het bevorderen van het lerend vermogen van Defensie Het KMCGS zal op basis van verkregen informatie tijdens en na het onderzoek geen opsporingsactiviteiten starten. 

Publicatie

De Inspecteur-Generaal Veiligheid biedt het eindrapport aan de Minister van Defensie aan. Die stuurt het vervolgens in overeenstemming met de ‘Aanwijzingen inzake de rijksinspecties’ binnen zes weken naar de Tweede Kamer, al dan niet voorzien van een beleidsreactie. De IVD plaatst het rapport dan op haar website www.ivd.nl waarmee het openbaar is.