20200525 - Inzicht in gevaarlijke stoffen

Nadere Inventarisatie Gevaarlijke Stoffen

25-05-2020  De taak van Defensie vereist het gebruik van bijzondere en gevaarlijke stoffen. Een aantal van deze stoffen zoals cadmium en chromaat valt onder de zeer zorgwekkende stoffen met carcinogene, mutagene en reprotoxische (CMR) eigenschappen. Blootstelling aan deze stoffen kan op korte en op lange termijn tot ernstige gezondheidsschade leiden. Als blijkt dat er in het arbeidsproces CMR-stoffen worden gebruikt, is een werkgever verplicht een nadere inventarisatie uit te voeren: de Nadere Inventarisatie Gevaarlijke Stoffen (NIGS). De Inspectie Veiligheid Defensie onderzocht dit bij Defensie.

De eerste voortgangsrapportage van de inspectie (oktober 2020) was vooral bedoeld om Defensie de mogelijkheid te bieden gedurende het traject verbeteringen aan te brengen om de opdracht te halen. De inspectie beschrijft de volgende punten in deze rapportage:

  • Defensie heeft het signaal opgepakt om te beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel.
  • Een ontwikkelde softwareapplicatie maakt een blootstellingsbeoordeling aan CMR-stoffen beter mogelijk.
  • Een analyse van de voortgang van NIGS is opgenomen in managementrapportages.
  • Defensie evalueert en analyseert door de rapportage van een werkgroep beter het beleid en de planning rondom de NIGS.

Voor een tweede voortgangsrapportage heeft de inspectie getracht inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken. Het is de inspectie niet gelukt dit inzicht te verkrijgen. Evenals in de eerste tussenrapportage is het ook in deze tweede rapportage niet mogelijk te concluderen dat Defensie de NIGS succesvol heeft voltooid. De inspectie heeft daardoor evenmin kunnen vaststellen of dit proces op orde is. De inspectie verzoekt daarom Defensie haar voor 1 september 2022 te informeren over de stand van zaken van de Nadere Inventarisatie Gevaarlijke Stoffen.