Melden

Meldingen over onveilige situaties doet u in eerste instantie niet bij de Inspectie Veiligheid Defensie.

Binnen Defensie kan het personeel op een aantal manieren onveilige situaties melden. Mocht u zich niet gehoord voelen, of zwaarwegende redenen zien om iets onder de aandacht van de Inspectie Veiligheid Defensie te brengen, dan kan dat uiteraard. De inspectie beoordeelt dan of zij de melding zelf onderzoekt of dat deze toch via de bestaande kanalen wordt afgehandeld. Uiteraard ontvangt u daarover een persoonlijke terugkoppeling.

Melden kan via:
Het voorvallenmeldingensysteem: deze is te bereiken via de startpagina van het intranet van Defensie.  

Leidinggevende: ongenoegens over gedragingen, integriteitskwesties en voorvallen worden bij voorkeur bij de directleidinggevende aangekaart. Als de melder dit niet wenst, kan hij het voorval ook melden aan een hogere leidinggevende.

Meldpunt Integriteit Defensie: het melden van vermoedens van integriteitschendingen binnen Defensie kan door rechtstreeks contact op te nemen met Meldpunt Integriteit Defensie. Het meldpunt heeft een onafhankelijke positie direct onder de secretaris-generaal. Integriteitsmeldingen worden door tussenkomst van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) beoordeeld en uitgezet bij de juiste behandelaar binnen Defensie. Dit meldpunt is mail via meldpunt.integriteit.defensie@mindef.nl. Telefonische bereikbaarheid is via 070-3765915, via de servicedesk defensie: 088-9500500 of *06 733, optie 4 (vanuit het buitenland 0031 88 9500500).

Meldingen CEAG: Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG).

Het interventieteam Defensie: Militairen en burgerpersoneel kunnen bij dit team terecht met hun zorgen, vragen en problemen over de persoonlijke uitrusting, werkplek en legering.

Meer over meldpunten voor meldingen en klachten is te vinden op www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims.

Klacht over de inspectie Veiligheid Defensie
De IVD doet haar werk zo zorgvuldig mogelijk. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over uw contacten met de inspectie of over het optreden van een van onze medewerkers.

Een klacht bespreekt u het beste direct met de betrokken inspectiemedewerker. Mogelijk komt u samen al tot een oplossing. Een gesprek neemt vaak al veel onvrede weg. Lost dit uw probleem niet op? Of vindt u het prettiger om met een ander te spreken? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de inspecteur-generaal. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of over het resultaat van de klacht, kunt u terecht bij de Nationale ombudsman. Op de website van de Nationale ombudsman vindt u uitgebreide informatie over de wijze waarop u klachten over overheden kunt indienen.