Melden

Meldingen komen in eerste instantie niet terecht bij de Inspectie Veiligheid Defensie. Hieronder staan de mogelijkheden om onveilige situaties te melden. Mocht een melder zich niet gehoord voelen, of zwaarwegende redenen zien om iets onder de aandacht van de Inspectie Veiligheid Defensie te brengen, dan kan dat uiteraard. De inspectie beoordeelt dan of zij de melding zelf onderzoekt of dat deze toch via de bestaande kanalen dient te worden afgehandeld. Uiteraard ontvangt de melder daarover een persoonlijke terugkoppeling.

Melden kan bij:

Leidinggevende: Ongenoegens over gedragingen, integriteitskwesties en voorvallen worden bij voorkeur bij de directleidinggevende aangekaart. Als de melder dit niet wenst, kan hij het voorval ook melden aan een hogere leidinggevende.

Meldpunt COID: Als de melder het bezwaarlijk vindt om iets bij de (direct) leidinggevende te melden, kan hij terecht bij het meldpunt van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID ).

Meldingen CEAG: Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG).

Het interventieteam Defensie: Militairen en burgerpersoneel kunnen bij dit team terecht met hun zorgen, vragen en problemen over de persoonlijke uitrusting, werkplek en legering.

U leest hierover meer op https://www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims

Klacht over de inspectie Veiligheid Defensie
De IVD doet haar werk zo zorgvuldig mogelijk. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over uw contacten met de inspectie of over het optreden van een van onze medewerkers.

Een klacht bespreekt u het beste direct met de betrokken inspectiemedewerker. Mogelijk komt u samen al tot een oplossing. Een gesprek neemt vaak al veel onvrede weg. Lost dit uw probleem niet op? Of vindt u het prettiger om met een ander te spreken? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de inspecteur-generaal.. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of over het resultaat van de klacht,  kunt u terecht bij de Nationale ombudsman. Op de website van de Nationale ombudsman vindt u uitgebreide informatie over de wijze waarop u klachten over overheden kunt indienen.