Werkwijze

De inspectie werkt projectmatig. Per project wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin staan bijvoorbeeld de reikwijdte van het onderzoek, onderzoeksvragen, werkwijze, planning en samenstelling van het projectteam. Er kunnen interne en/of externe specialisten en onderzoekers worden ingeschakeld. Veiligheidsvraagstukken worden in samenhang aangepakt en waar nodig samen met andere toezichthouders.

Aanpak bij onderzoeken

De Inspectie Veiligheid Defensie heeft een vaste werkwijze voor het uitvoeren van inspectieonderzoeken.

Het werkproces van de IVD

De IVD kan voor een onderzoek informatie opvragen, data analyseren, interviews houden en feiten verifiëren. De IVD voert onderzoeken onafhankelijk uit.

De bevindingen worden voorgelegd aan de onderzochte organisatieonderdelen voor controle op feitelijke onjuistheden. Na vaststelling wordt het rapport aangeboden aan de betrokken bewindspersoon. Die maakt het rapport openbaar door het - al dan niet vergezeld van een inhoudelijke reactie - aan de Tweede Kamer aan te bieden.

De inspecteur-generaal informeert zo nodig de minister of staatssecretaris rechtstreeks over bevindingen, oordelen, adviezen en andere relevante gegevens.

Kernwaarden

De inspectie is slagvaardig en selectief. Zij weet wat er leeft. Zij richt haar toezicht proactief en risicogericht in en speelt tijdig in op maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Het toezicht wordt innovatief ingericht en de inspectie maakt zoveel mogelijk gebruik van kennis en beschikbare gegevens van de defensieonderdelen zelf, ook om daarmee de toezichtlast te beperken. Bij verzoeken voor onderzoeken beoordeelt de inspectie zorgvuldig in welke mate deze stroken met haar toezichtrol.

Transparantie

De producten van de inspectie, zoals rapporten, zijn openbaar, net als het werkprogramma en het jaarverslag. De inspecteur-generaal veiligheid besluit over de openbaarmaking van bevindingen en oordelen.