Organisatie

De Inspecteur-Generaal Veiligheid (IGV), drs. B.W (Wim) Bargerbos, staat aan het hoofd van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD). De minister van Defensie, Ank Bijleveld-Schouten, heeft hem benoemd in deze functie als onafhankelijk, coördinerend toezichthouder.

  • Strategie en Organisatie wordt aangestuurd door drs. H. (Henk) Blaauwgeers.
  • Toezicht wordt aangestuurd door twee hoofdinspecteurs:
    • Mr. J.G.A. (Geert-Jan) Fetter is hoofdinspecteur thematisch- en systeemgericht onderzoek.
    • Kolonel Ir. J. (Koos) de Rooij is hoofdinspecteur voorvallenonderzoek.

Samenstelling team

De samenstelling van de IVD is toegesneden op haar toezichttaken. Bij de IVD werken militairen en burgers van alle defensieonderdelen en ervaren medewerkers afkomstig van andere rijksinspecties.

Medewerkers kunnen zowel voor onderzoek naar voorvallen als voor thematisch en systeemgericht onderzoek worden ingezet. Ook zijn er coördinatoren met specialismen. Zo is er een coördinator voor het systeemgerichte onderzoek en voor het toezicht op de sociale veiligheid. Medewerkers kunnen actief zijn in onderzoek en tegelijkertijd meewerken aan projecten.

Externe deskundigheid

Omdat de inspectie niet alle deskundigheid standaard in huis kan hebben, kunnen aan de onderzoeksteams van de IVD specialisten en deskundigen van de defensieonderdelen of externe deskundigen worden toegevoegd. Toegevoegde medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht die schriftelijk wordt vastgelegd. Bij voorvallenonderzoek geldt dat deelnemers aan een onderzoeksgroep op geen enkele wijze betrokken mogen zijn geweest of een afhankelijkheidsrelatie hebben met betrokkenen bij het voorval.