Omgeving en samenwerking

Defensie beschrijft in het plan van aanpak ‘Een veilige defensieorganisatie’ een veiligheidsstructuur met vier lijnen van toezicht.

  • Eerste lijn: de werkvloer en direct leidinggevenden. De commandanten van de defensieonderdelen zijn verantwoordelijk voor de veiligheidsprestaties van hun eenheden en spreken hierover op decentraal niveau in de eigen veiligheidsraden.
  • Tweede lijn: gespecialiseerde staven en kenniscentra die de collega’s op de werkvloer en leidinggevenden direct ondersteunen en adviseren.
  • Derde lijn: onderzoek en auditmogelijkheden.
  • Vierde lijn: onafhankelijke toezicht door de IVD.

Inspectieraad

De rijksinspecties zijn verenigd in de Inspectieraad. De Inspectieraad bevordert dat rijksinspecties hun toezicht uitoefenen in overeenstemming met de principes van goed toezicht. De IGV heeft zitting in de Inspectieraad.

De inspectie werkt doelgericht en slagvaardig en onderhoudt korte lijnen met de directie Veiligheid van de Bestuursstaf, met commandanten en andere lijnverantwoordelijken. Zij moeten immers actie ondernemen om onveilige situaties te voorkomen of te beëindigen en hun veiligheidsmanagementsystemen te verbeteren.

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) is een belangrijke samenwerkingspartner voor de inspectie. De beleving van regelgeving, goed werkgeverschap en de werk- en leefomstandigheden voor het defensiepersoneel zijn immers van belang voor de veiligheid.

Coördinatie met andere inspecties en toezichthouders

In het toezichtdomein zijn bij Defensie de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG), het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen (KMCGS), de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA), de Beveiligingsautoriteit (BA) en de Functionaris Gegevensbescherming (FG) actief. De toezichthouders bespreken hun werkzaamheden met elkaar met de Inspecteur-Generaal Veiligheid als coördinerend toezichthouder.

De inspectie stemt haar toezicht- en onderzoeksactiviteiten in goed overleg af op die van externe toezichthouders, zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en werkt waar mogelijk met hen samen. Hetzelfde geldt voor het Openbaar Ministerie, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer.