Omgeving en samenwerking

Defensie heeft in het plan van aanpak ‘Een veilige defensieorganisatie’ een veiligheidsstructuur beschreven met vier lijnen van toezicht:

  • Eerste lijn: de werkvloer en direct leidinggevenden. De commandanten van de defensieonderdelen zijn verantwoordelijk voor de veiligheidsprestaties van hun eenheden en spreken hierover op decentraal niveau in de eigen veiligheidsraden.
  • Tweede lijn: gespecialiseerde staven en kenniscentra die de collega’s op de werkvloer en leidinggevenden direct ondersteunen en adviseren.
  • Derde lijn: onderzoek en auditmogelijkheden.
  • Vierde lijn: onafhankelijke toezicht door de IVD.

Korte lijnen

De inspectie werkt doelgericht en slagvaardig en onderhoudt korte lijnen met de directie Veiligheid van de Bestuursstaf en met commandanten en andere lijnverantwoordelijken. Zij moeten immers actie ondernemen om onveilige situaties te voorkomen of te beëindigen en hun veiligheidsmanagementsystemen te verbeteren.

Inspecteur-generaal Krijgsmacht

De inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) is een belangrijke samenwerkingspartner voor de inspectie. Ook de beleving van regelgeving, goed werkgeverschap en de werk- en leefomstandigheden voor het defensiepersoneel zijn immers van belang voor de veiligheid. Kennis, inzichten en gegevens van de IGK kunnen daarom van belang zijn voor de inspectie bij de vormgeving van haar werkprogramma, net zoals de IVD input kan leveren voor het werkprogramma van de IGK.

Coördinatie met andere inspecties en toezichthouders

In het toezichtdomein zijn bij Defensie reeds de Inspectie Militaire Gezondheidszorg, het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen en de Militaire Luchtvaart Autoriteit actief. Meer coördinatie zal de samenhang en de doeltreffendheid van de inspanningen van de toezichthouders bevorderen. Daarom stemmen zij hun werkzaamheden op elkaar af.

Komende tijd krijgt deze samenwerking nader gestalte en bezien de toezichthouders  de wijze waarop zij zich in de toekomst tot elkaar gaan verhouden. In de tweede helft van 2018 stemmen zij in elk geval hun werkprogramma’s van 2019 op elkaar af.

De inspectie stemt haar toezicht- en onderzoeksactiviteiten in goed overleg af op die van externe toezichthouders, zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), en werkt waar mogelijk met hen samen. Hiertoe worden de komende tijd werkafspraken gemaakt met deze partijen. Hetzelfde geldt voor het Openbaar Ministerie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Inspectieraad

De rijksinspecties zijn verenigd in de Inspectieraad. De Inspectieraad bevordert dat rijksinspecties hun toezicht uitoefenen in overeenstemming met de principes van goed toezicht. De IGV heeft zitting in de Inspectieraad.