Doelstelling, taken en bevoegdheden

Medewerkers van Defensie verrichten hun werk soms onder zeer moeilijke omstandigheden. Zij moeten dit zo veilig mogelijk kunnen doen.

Doel: een veiligere defensieorganisatie

Veilig werken is een verantwoordelijkheid van iedere defensiemedewerker, van elke militair en elke burgermedewerker, op elk niveau. Iedereen is daarop aanspreekbaar. Nul risico bestaat niet, maar het streven moet wel zijn: nul voorvallen.

Versterking van de veiligheid bij Defensie heeft prioriteit. Een van de maatregelen is de instelling van de Inspectie Veiligheid Defensie. De IVD houdt toezicht op de fysieke en de sociale veiligheid. Het toezicht geldt ook voor de missiegebieden.

Met haar toezicht en onderzoek levert de inspectie bijdragen aan het:
• verhogen van de veiligheid;
• verhogen van het veiligheidsbewustzijn;
• vergroten van het lerend vermogen van Defensie.

De inspectie richt zich niet op verwijtbaarheid of schuld. Hoe meer de onderdelen zelf de veiligheid op orde hebben, hoe minder toezicht door de inspectie nodig is.

Taken van de inspectie

• het toezicht op de taakuitvoering op het gebied van veiligheid bij Defensie, met inbegrip van operaties in missiegebieden;
• het leiden en verrichten van onderzoek naar ernstige voorvallen;
• het vooraf toetsen van de uitvoerbaarheid van beleid en de handhaafbaarheid van uitvoeringsregels op het gebied van veiligheid;
• het gevraagd en ongevraagd adviseren van de minister van Defensie ten aanzien van alle vraagstukken de veiligheid betreffende.

Bevoegdheden

De 'Regeling van de Minister van Defensie, houdende werkwijze en bevoegdheden van de IVD'  formaliseert de bevoegdheden van de IVD die voor inspectiediensten gebruikelijk zijn, zoals het vorderen van inlichtingen, het verkrijgen van toegang tot locaties, het onderzoeken van zaken, openen van verpakkingen en nemen van monsters. De IVD gaat vertrouwelijk om met de verkregen informatie. 

Sociale en fysieke veiligheid

Het toezicht van de IVD betreft zowel de fysieke als de sociale veiligheid bij Defensie. Onder fysieke veiligheid verstaat de inspectie de mate waarin medewerkers beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen (de dreiging van) ongewenste gebeurtenissen die mogelijk fysieke schade toebrengen aan personeel, materieel en de omgeving waarin medewerkers van Defensie werkzaam zijn.

Onder sociale veiligheid verstaat de inspectie de mate waarin alle medewerkers respectvol met elkaar omgaan in een cultuur/werkomgeving waar er ruimte is om fouten te maken, elkaar daar op aan te spreken en ervan te leren, en waarin zij beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen ongewenste gedragingen, in welke vorm dan ook.

Kernwaarden

De inspectie is slagvaardig en selectief. Zij weet wat er leeft. Zij richt haar toezicht proactief en risicogericht in en speelt tijdig in op maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Het toezicht wordt innovatief ingericht en de inspectie maakt zoveel mogelijk gebruik van kennis en beschikbare gegevens van de defensieonderdelen zelf, ook om daarmee de toezichtlast te beperken. Bij verzoeken voor onderzoeken beoordeelt de inspectie zorgvuldig in welke mate deze stroken met haar toezichtrol.

Transparantie

De producten van de inspectie, zoals rapporten, zijn openbaar, net als het werkprogramma en het jaarverslag. De Inspecteur-Generaal Veiligheid besluit over de openbaarmaking van bevindingen en oordelen.