Onderzoeksopzet transport gevaarlijke stoffen

Aanleiding

Op 24 februari 2016 controleert het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen een transport met zuurstofcilinders van het Logistiek Centrum Woensdrecht naar het Centrum Mens en Luchtvaart te Eindhoven. Het Korps constateert dat de cilinders niet voldoen aan de wettelijke eisen voor het vervoer over de weg.

Naar aanleiding van dit voorval besluit de Commandant Luchtstrijdkrachten (C-LSK) op 29 februari 2016 tot het instellen van een Commissie van Onderzoek. Op 18 mei 2017 rapporteert deze commissie haar bevindingen in het rapport ‘Voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen’ aan de C-LSK en doet zij zes aanbevelingen om de veiligheid te verbeteren. De C-LSK neemt de zes aanbevelingen over in een zogenoemde appreciatie op het rapport op 15 november 2017. Hij geeft zijn onderdeelscommandanten de opdracht om de maatregelen uit te voeren en hem daarover voor 1 maart 2018 te rapporteren. De C-LSK informeert tevens de Commandant der Strijdkrachten (CDS).

De CDS reageert op 21 december 2017 op de appreciatie van de C-LSK. De CDS onderschrijft de verbetermaatregelen waartoe de C-LSK heeft besloten. Bovendien kondigt hij twee extra maatregelen aan om de veiligheid van het transport van gevaarlijke stoffen te verbeteren.

In juni 2018 bespreekt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport en de aanbevelingen met de staatssecretaris van Defensie. Tijdens het debat verzoekt zij de staatssecretaris om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de opvolging van de aanbevelingen. De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) kondigt op 15 oktober 2018 aan dit onderzoek te gaan uitvoeren.

Probleemstelling

Het onderzoek van de IVD richt zich op de vraag of de maatregelen van de C-LSK en de CDS zijn uitgevoerd. Daarbij onderzoekt de inspectie ook of het vervoer van gevaarlijke stoffen werkelijk is verbeterd.

Centrale onderzoeksvragen

  • In hoeverre hebben de onderdeelscommandanten de opgedragen maatregelen van de C-LSK uitgevoerd?
  • In hoeverre heeft Defensie de door de CDS opgedragen maatregelen uitgevoerd?

Onderzoeksaanpak

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden:

  • Houdt de IVD interviews met betrokkenen en verantwoordelijken;
  • Onderzoekt zij de relevante documenten;
  • Voert zij een analyse uit op basis van gegevens in de Veiligheid Management Systemen;
  • Onderzoekt zij de eindcontrole op de locaties Eindhoven en Soesterberg (ketenonderzoek);
  • Observeert zij de uitvoering en werking van de door de C-LSK opgedragen maatregelen bij de betrokken onderdelen.

De IVD betrekt in haar onderzoek ook het proces van aanleveren van gevaarlijke stoffen van de overige defensieonderdelen en het vervoer van gevaarlijke stoffen vanuit missiegebieden.

Publicatie

De Inspecteur-Generaal Veiligheid zal het rapport aan de bewindspersonen van Defensie aanbieden. Zij sturen het vervolgens conform de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties, al dan niet voorzien van een beleidsreactie, binnen zes weken naar de Tweede Kamer. De IVD plaatst het rapport op deze website.