Jaarplan 2023: Veiligheid in een groeiende organisatie

Defensie verhoogt met het ontvangen budget de komende jaren de operationele gereedheid en inzetbaarheid van de krijgsmacht. Daarin schuilt een gevaar. De hoge ambitie van de politiek en de krijgsmacht kan in combinatie met de bijna spreekwoordelijke neiging van het defensiepersoneel om opdrachten ‘linksom of rechtsom’ uit te voeren leiden tot onveilige situaties. De inspectie heeft het komende jaar daarom veel aandacht voor het onderwerp veiligheid tijdens het verhogen van deze inzetbaarheid. Het verhogen doet Defensie via het werven en opleiden van personeel, en de verwerving van middelen. Dit meldt de IVD in haar jaarplan 2023.

“De context waarin de IVD haar werk doet, is sterk veranderd. Drie decennia van bezuinigingen hebben bij Defensie diepe sporen getrokken, met een tekort aan personeel en benodigde middelen als acute problemen. Maar ook in de komende jaren van herstel en groei blijft aandacht voor veiligheid van essentieel belang”, aldus Wim Bargerbos, Inspecteur-Generaal Veiligheid.

Deskundigheid op de werkplek

Het thematisch onderzoek dat de inspectie voorvloeiend uit deze problematiek in 2023 begint, is ‘deskundigheid op de werkplek in een operationele context’. De IVD stuitte de afgelopen jaren in verschillende onderzoeken op de nadelige consequenties van de verarming van de deskundigheid op de werkplek. 

Wet en ‘Staat van’

Komend jaar staat in het teken van voorbereidingen op de komst van een wet op de rijksinspecties, die de onafhankelijkheid van rijksinspecties moet waarborgen. Het coalitieakkoord kondigde deze wet aan. De IVD is een rijksinspectie en de wet zal ook op haar van toepassing worden. Ook wil de inspectie haar reflectieve functie verder versterken door een ‘Staat van veiligheid’ te ontwikkelen. De IVD heeft een ‘Staat van’ voor ogen die beschrijvend van aard is en tevens een kritische reflectie op de sector veiligheid.

Voorkant jaarplan IVD 2023