Inzicht in gevaarlijke stoffen

De taak van Defensie vereist het gebruik van bijzondere en gevaarlijke stoffen. Een aantal van deze stoffen zoals cadmium en chromaat valt onder de zeer zorgwekkende stoffen met carcinogene, mutagene en reprotoxische (CMR) eigenschappen. Blootstelling aan deze stoffen kan op korte en op lange termijn tot ernstige gezondheidsschade leiden. Het personeel van Defensie moet veilig kunnen werken en tegen de risico’s van blootstelling aan deze CMR-stoffen worden beschermd. In haar Werkprogramma 2020 (opgesteld in 2019) heeft de IVD al aangekondigd dat zij de aanpak en voortgang van de (nadere) inventarisatie van CMR-stoffen bij Defensie gaat onderzoeken. Defensie moet deze (nadere) inventarisatie eind 2020 af hebben. De IVD komt dit najaar met een interne voortgangsrapportage. De IVD is in overleg met de Inspectie SZW tot de keuze voor dit onderzoek gekomen. De Inspectie SZW heeft een landelijk programma inzake gevaarlijke stoffen.

Drie waarschuwingsborden over gevaarlijke stoffen.