Wat is toezicht?

Toezicht kent drie kernactiviteiten: informatie verzamelen, ordenen en interveniëren.

De Inspectie Veiligheid Defensie richt zich vooral op de eerste twee kernactiviteiten van toezicht, informatie verzamelen en oordelen, en niet op het interveniëren in de zin van ingrijpen, straffen en beboeten. Wel volgt de inspectie de uitvoering van aanbevelingen, brengt ze advies uit en zal ze urgente situaties aanhangig maken bij de verantwoordelijke. Waar nodig zal de IVD om interventies vragen en die volgen. Het interveniëren is de verantwoordelijkheid van de lijnorganisatie. De IVD richt zich op het benoemen van risico’s en verbeterpunten en op het vergroten van het lerend vermogen.

Kaderstellende Visie op Toezicht

Sinds de Kaderstellende Visie op Toezicht uit 2001 verstaat het kabinet onder toezicht “het verzamelen van de informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren.”

Principes van goed toezicht

Er zijn zes basisprincipes van goed toezicht: transparant, onafhankelijk, professioneel, samenwerkend, slagvaardig en selectief.

Transparant in de manier van werken en in het zoveel mogelijk actief openbaar maken van de resultaten. Ook transparant in die zin dat onderzoeken navolgbaar moeten worden uitgevoerd.

Onafhankelijk in de keuze van onderwerpen van onderzoek, de manier van werken en de oordeelsvorming. De Aanwijzingen inzake de rijksinspecties van de minister-president, van 30 september 2015, zijn hiervoor leidend.

Professioneel, omdat de medewerkers goed zijn opgeleid, de nieuwste toezichtmethoden gebruiken en dat de inspectie over een goed functionerend kwaliteitssysteem beschikt, ook gericht op het steeds verder verbeteren van de eigen organisatie.

Samenwerkend, zodat de toezichtlast wordt beperkt, de doelmatigheid van het toezicht vergroot en gebruik wordt gemaakt van bij andere inspecties beschikbare informatie.

Slagvaardig in die zin dat de beschikbare capaciteit doelgericht wordt ingezet, gericht op een zo groot mogelijk effect van het toezicht bij de defensieorganisatie.

Selectief, doordat het toezicht zich zo veel mogelijk richt op de grootste risicothema’s of -objecten en zo veel mogelijk aansluit op andere vormen van controle en verantwoording. Gerechtvaardigd gebleken vertrouwen betekent minder toezicht.