Evaluatie IVD

In 2020 wordt de Inspectie Veiligheid Defensie voor het eerst geëvalueerd. Het plan van aanpak ‘Een veilige defensieorganisatie’ van 28 maart 2018 vermeldt dat de inspectie is opgericht als een fourth line of defence, bedoeld om de defensieorganisatie als geheel scherp te houden op het gebied van veiligheid. Defensie vindt het belangrijk dat er een - zo nodig - dwingende blik is die los staat van de uitvoering en het beleid. Het toezicht van de inspectie behelst systeem-, themagericht en voorvalonderzoek.

De evaluatie in 2020 moet uitwijzen of de ambitie van de IVD voor de eerste jaren is bereikt: is de inrichting toereikend, staat de capaciteit in verhouding tot de gewenste output, zijn de voorwaarden aanwezig om de taken te kunnen uitvoeren. Ook is er aandacht voor de vraag of de kernwaarden van toezicht, waaronder onpartijdigheid, onafhankelijkheid en transparantie, zijn gewaarborgd.

De evaluatie wordt uitgevoerd door een externe partij. De medezeggenschap wordt tijdig en systematisch bij de evaluatie betrokken.