Defensie – Toezicht uitvoeringsfase missies (Litouwen)

Defensie – Toezicht uitvoeringsfase missies (Litouwen)

Het toezicht van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) op een veilige taakuitvoering door Defensie strekt zich ook uit tot de inzet van de krijgsmacht in het buitenland. Om die reden onderzoek de IVD het veiligheidsmanagement tijdens de uitvoeringsfase van een inzet. Het gaat om de inzet van een eenheid van 13 Lichte Brigade (13 Ltbrig). Deze nam van 25 januari 2021 tot 28 juli 2021 deel aan de NAVO-missie Enhanced Forward Presence (eFP) in Litouwen. De IVD doet ook onderzoek naar de plannings- en voorbereidingsfase tijdens een inzet. In samenhang met elkaar leveren deze onderzoeken een breder beeld op.

Probleemstelling

De IVD wil met haar onderzoek inzicht bieden in de wijze waarop Defensie de veiligheid beheerst in de uitvoeringsfase van een inzet. De IVD doet dit door de toepassing van het veiligheidsmanagementsysteem van Defensie bij de uitvoering van de NAVO-missie eFP in Litouwen te beoordelen. Indien daar aanleiding toe is, doet de IVD aanbevelingen ter verbetering.

Doelstelling

De IVD wil met haar onderzoek inzicht bieden in de wijze waarop Defensie de veiligheid beheerst in de plannings-,  voorbereidings- en uitvoeringsfase van een inzet. Zij doet dit door de toepassing van het veiligheidsmanagementsysteem van Defensie bij de planning en voorbereiding op de missie in de Straat van Hormuz en de uitvoering tijdens Enhance Forward Presence (eFP) te analyseren. Indien daar aanleiding toe is, doet de IVD aanbevelingen ter verbetering.

Centrale onderzoeksvraag

De volgende centrale onderzoeksvraag is aan de orde in het onderzoek:
In hoeverre heeft Defensie veiligheidsmanagement tijdens de plannings- en voorbereidingsfase van een missie ingericht, in hoeverre voert zij dit uit en is dit effectief?

Onderzoeksaanpak

Gezien de huidige beperkende maatregelen in het kader van CoVID-19 kiest de IVD ervoor geen bezoek te brengen aan het inzetgebied. Hierdoor is het niet mogelijk in het inzetgebied de voorgenomen werkwijze in de praktijk te toetsen. De IVD gaat ervan uit dat zij zich door het bestuderen van documenten en het interviewen van sleutelfunctionarissen een toereikend beeld kan vormen van het veiligheidsmanagementsysteem. Het onderzoek bestaat allereerst uit het opstellen van een toetsingskader, het formuleren van vragen en het interviewen van functionarissen in Nederland. Het projectteam toetst de tijdens de documentenstudie en de interviews verzamelde informatie aan het toetsingskader om antwoord te geven op de centrale onderzoeksvraag en de deelvragen.

Publicatie

De Inspecteur-Generaal Veiligheid biedt het onderzoeksrapport aan de bewindspersonen van Defensie aan. Zij sturen het vervolgens conform de ‘Aanwijzingen inzake de rijksinspecties’ binnen zes weken naar de Tweede Kamer, al dan niet voorzien van een beleidsreactie. De IVD plaatst het onderzoek dan op haar website www.ivd.nl waarmee het openbaar is.