Defensie – Toezicht uitvoeringsfase missies (Litouwen)

Defensie – Toezicht uitvoeringsfase missies (Litouwen)

Het toezicht van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) op een veilige taakuitvoering door Defensie strekt zich ook uit tot de inzet van de krijgsmacht in het buitenland. Om die reden heeft de IVD een ‘Onderzoeksprogramma veiligheid bij inzet buitenland’ opgesteld. De onderzoeken in het meerjarenprogramma zijn telkens gericht op opzet, bestaan en werking van het veiligheidsmanagementsysteem van Defensie in een specifieke fase van de inzet. In samenhang met elkaar leveren de onderzoeken een breder beeld op.

Het tweede onderzoek in dit meerjarenprogramma is gericht op het veiligheidsmanagement tijdens de uitvoeringsfase van een inzet. De IVD doet dit onderzoek aan de hand van de inzet van een eenheid van 13 Lichte Brigade (13 Ltbrig). Deze neemt van 25 januari 2021 tot 28 juli 2021 deel aan de NAVO-missie Enhanced Forward Presence (eFP) in Litouwen. Omdat maatregelen op het gebied van gezondheid, medische assistentie en acute medische zorg onderdeel zijn van het veiligheidsmanagement, voeren de IVD en de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) dit onderzoek gezamenlijk uit. De IVD en de IMG brengen ieder een eigen rapport uit.

Probleemstelling

De IVD wil met haar onderzoek inzicht bieden in de wijze waarop Defensie de veiligheid beheerst in de uitvoeringsfase van een inzet. De IVD doet dit door de toepassing van het veiligheidsmanagementsysteem van Defensie bij de uitvoering van de NAVO-missie eFP in Litouwen te beoordelen. Indien daar aanleiding toe is, doet de IVD aanbevelingen ter verbetering.

Centrale onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag is: in hoeverre heeft Defensie veiligheidsmanagement tijdens de uitvoeringsfase van een missie ingericht en is dit effectief?

Deelvragen

Om antwoord te geven op de centrale onderzoeksvraag, beantwoordt de inspectie onderstaande deelvragen:

  • Welke processen heeft Defensie ingericht voor het veiligheidsmanagement in de uitvoeringsfase van een missie en in hoeverre worden die toegepast? Dit valt uiteen in onder meer het onderzoek naar risicoinventarisatie en -evaluatie, taken, rollen en bevoegdheden.
  • Wat is het effect op het veiligheidsmanagement nu de inzet plaats vindt op een kazerne in Litouwen onder Duits commando met de daarbij behorende verdeling van verantwoordelijkheden?

Onderzoeksaanpak

Gezien de huidige beperkende maatregelen in het kader van CoVID-19 kiest de IVD ervoor geen bezoek te brengen aan het inzetgebied. Hierdoor is het niet mogelijk in het inzetgebied de voorgenomen werkwijze in de praktijk te toetsen. De IVD gaat ervan uit dat zij zich door het bestuderen van documenten en het interviewen van sleutelfunctionarissen een toereikend beeld kan vormen van het veiligheidsmanagementsysteem. Het onderzoek bestaat allereerst uit het opstellen van een toetsingskader, het formuleren van vragen en het interviewen van functionarissen in Nederland. Het projectteam toetst de tijdens de documentenstudie en de interviews verzamelde informatie aan het toetsingskader om antwoord te geven op de centrale onderzoeksvraag en de deelvragen.

Publicatie

De Inspecteur-Generaal Veiligheid biedt het onderzoeksrapport aan de bewindspersonen van Defensie aan. Zij sturen het vervolgens conform de ‘Aanwijzingen inzake de rijksinspecties’ binnen zes weken naar de Tweede Kamer, al dan niet voorzien van een beleidsreactie. De IVD plaatst het onderzoek dan op haar website www.ivd.nl waarmee het openbaar is.