Defensie - Toezicht bij planning en voorbereiding missie

Toezicht bij planning en voorbereiding missie (onderzoeksopzet)

Het toezicht van de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) op een veilige taakuitvoering door Defensie strekt zich ook uit tot de inzet van de krijgsmacht in het buitenland. Om die reden heeft de IVD een ‘Onderzoeksprogramma veiligheid bij inzet buitenland’ opgesteld. De onderzoeken in het meerjarenprogramma zijn telkens gericht op opzet, bestaan en werking van het veiligheidsmanagementsysteem van Defensie in een specifieke fase van de inzet. In samenhang met elkaar leveren de onderzoeken een breder beeld op.

Het eerste onderzoek in het meerjarenprogramma gaat over de plannings- en voorbereidingsfase van de inzet van het fregat Zr.Ms. De Ruyter in de Straat van Hormuz van januari tot juni 2020. Het fregat nam daar deel aan de Europese maritieme missie in de Golfregio (EMASOH). De inzet van De Ruyter is gekozen, omdat deze het meest actuele beeld geeft van de wijze waarop Defensie het veiligheidsmanagement toepast tijdens de plannings- en voorbereidingsfase van missies. Omdat maatregelen op het gebied van gezondheid, medische assistentie en acute medische zorg onderdeel zijn van het veiligheidsmanagement, voeren de IVD en de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) dit onderzoek gezamenlijk uit.

Doelstelling
De IVD en de IMG willen met hun onderzoek inzicht bieden in de wijze waarop Defensie de veiligheid en gezondheidszorg beheerst in de plannings- en voorbereidingsfase van een inzet. Zij doen dit door de toepassing van het veiligheidsmanagementsysteem van Defensie bij de planning en voorbereiding op de missie in de Straat van Hormuz te analyseren. Indien daar aanleiding toe is, doen de IVD en de IMG aanbevelingen ter verbetering.

Centrale onderzoeksvraag

De volgende centrale onderzoeksvraag is aan de orde in het onderzoek:
In hoeverre heeft Defensie veiligheidsmanagement tijdens de plannings- en voorbereidingsfase van een missie ingericht, in hoeverre voert zij dit uit en is dit effectief?

Aanpak

De inspectie verzamelt informatie door documenten te bestuderen, interviews af te nemen en werkbezoeken aan de defensieonderdelen. Elk onderzoek leidt tot een rapport met conclusies en, waar mogelijk, aanbevelingen voor verbetering van de veiligheid.

Publicatie

De Inspecteur-Generaal Veiligheid biedt het uiteindelijke onderzoeksrapport aan de bewindspersonen van Defensie aan. Zij sturen het vervolgens conform de Aanwijzingen inzake de rijksinspecties binnen zes weken naar de Tweede Kamer, al dan niet voorzien van een beleidsreactie. De IVD plaatst het rapport dan op haar website www.ivd.nl.