Defensie - Inzicht in gevaarlijke stoffen

Onderzoeksopzet 'Inzicht in Gevaarlijke Stoffen'

De taak van Defensie vereist het gebruik van bijzondere en gevaarlijke stoffen. Een aantal van deze stoffen zoals cadmium en chromaat valt onder de zeer zorgwekkende stoffen met carcinogene, mutagene en reprotoxische (CMR) eigenschappen. Blootstelling aan deze stoffen kan op korte en op lange termijn tot ernstige gezondheidsschade leiden. Het personeel van Defensie moet veilig kunnen werken en tegen de risico’s van blootstelling aan deze CMR-stoffen worden beschermd. In haar Werkprogramma 2020 (opgesteld in 2019) heeft de IVD al aangekondigd dat zij de aanpak en voortgang van de (nadere) inventarisatie van CMR-stoffen bij Defensie gaat onderzoeken. Defensie moet deze (nadere) inventarisatie eind 2020 af hebben. De IVD komt dit najaar met een interne voortgangsrapportage. De IVD is in overleg met de Inspectie SZW tot de keuze voor dit onderzoek gekomen. De Inspectie SZW heeft een landelijk programma inzake gevaarlijke stoffen.

Probleemstelling

Commandanten moeten de risico’s van CMR-stoffen voor hun personeel kunnen beoordelen en beheersen. De IVD hoopt op grond van haar onderzoek uitspraken te kunnen doen over de mate waarin dat het geval is. Als daar aanleiding toe is, doet de IVD aanbevelingen om de uitvoering van de (nadere) inventarisatie te verbeteren.

Centrale onderzoeksvragen

De centrale onderzoeksvraag is: in hoeverre heeft Defensie de risico’s van CMR-stoffen geïnventariseerd waaraan personeel kan worden blootgesteld?

Deelvragen

Om antwoord te geven op de centrale onderzoeksvraag, beantwoordt de inspectie onderstaande deelvragen:

  • Hoe heeft Defensie de organisatie geïnformeerd over de inventarisatie van CMR-stoffen en hoe ondersteunt zij deze?
  • Hoe organiseren de Bestuursstaf, de Defensie Materieel Organisatie (DMO) en de operationele commando’s de inventarisatie van CMR-stoffen in hun plannen van aanpak en uitvoering, hoe bewaken ze de voortgang en hoe sturen ze zo nodig bij?
  • Hoe inventariseren de onderdelen de CMR-stoffen, wat is de huidige status van deze inventarisatie en is deze inventarisatie op schema om op tijd  - uiterlijk eind 2020 - klaar te zijn?

Onderzoeksaanpak

Het onderzoek bestaat allereerst uit het bestuderen van specifieke documenten. De onderzoekers houden interviews met functionarissen die een rol hebben in het werken met gevaarlijke stoffen. Zij bezoeken daarnaast de defensieonderdelen om de plannen, de uitvoering en de bewaking van de voortgang (inclusief bijsturen) te beoordelen. Om de tijdige uitvoering van de inventarisatie door Defensie te bevorderen, brengt de IVD dit najaar een interne voortgangsrapportage uit. Afhankelijk van de voortgang die Defensie dan heeft geboekt, bepaalt de IVD in welke vorm zij het onderzoek voltooit. Een afsluitende rapportage is voorzien voor begin 2021.

Publicatie

De Inspecteur-Generaal Veiligheid biedt de afsluitende rapportage aan de bewindspersonen van Defensie aan. Zij sturen het vervolgens conform de ‘Aanwijzingen inzake de rijksinspecties’ binnen zes weken naar de Tweede Kamer, al dan niet voorzien van een beleidsreactie. De IVD plaatst de rapportage dan op haar website www.ivd.nl waarmee het openbaar is.